Một bài học ngắn gọn, nhưng RẤT quan trọng ′′ lịch sử ...

23/01/2021-16:48

Mt bài hc ngn gn, nhưng RT quan trng ′′ lch s ...

 

Điu này ln hơn Joe Biden và Donald Trump nhiu. ...

Vào năm 1871, Cng hòa ca chúng ta đang b phá sn. Quc hi và Thượng vin đã được Gothschilds tiếp cn để cho Hoa K vay vi mt điu kin, và h chp nhn. Hoa K đã bt buc phi đi t mt Cng hòa Hiến pháp đến Hoa K, Inc. Vâng - mt tp đoàn.

Khong năm 1901, khon vay đã hết hn, và Hoa K không có tin để tr, vì vy các nhà lp pháp đã cp trái phiếu để tr tin vay. The Rothschilds đã mua tt c trái phiếu và hy vay.

Trái phiếu sau đó đến hn khong 1929.

Vâng. ... Trong thi k Đại trm cm (trùng hp? ). Các con Rothschild đã đồng ý rng, thay vì mt ln na đặt Hoa K tr li dưới s kim soát ca nước Anh, h đã thành lp mt tp đoàn Panama do h s hu ('tinh nhu' tc là Deep State / Illuminati / Cabal / One World) gi là D tr Liên bang dưới Ngân hàng Trung tâm Châu Âu. Cc D tr Liên bang (FED) không phi và không bao gi là mt cơ quan liên bang. H đã đặt trái phiếu và các khon tin b sung trong D tr Liên bang và cho phép Tp đoàn gi là Hp chng quc Hoa K. Để vay tin và tr lãi. Chúng tôi đã mc n h t trước đến này.

Xa hơn na, Tng thng Franklin Roosevelt đã thay đổi ngày nhm chc t ngày 4 tháng 4 sang 20 tháng 1 để 'tinh hoa' có th tăng tc và kim soát quá trình bu c tt hơn, do đó gim thiu s thi gian để ′′ thách thc ′′ bt thường bt k cuc bu c nào."

QUAN TRNG: H, 'ưu tú' giàu có (Rothschilds, Rockefellers, Soros, Bushes, Clintons và mt s gia đình khác) kim soát tt c các quc gia thông qua CIA và FBI ca chúng ta. H tài tr cho c hai phía trong các cuc chiến và làm giàu t vic làm đó. H phi hp cuc tn công Twin Towers và tt c các cuc tn công ′′ c gi ′′ khác. Ti sao? Vàng. Tin bc. Du nht. SC MNH. KIM SOÁT.

Vào năm 1955, Hoa K gn như phá sn khi tr lãi. Khi John F. Kennedy tr thành Tng thng, ông biết v tham nhũng và ha hn s tiêu dit CIA (thi đim đó dưới George H. W. Bush cũng như Cc D tr Liên bang) và tr li Hoa K cho mt loi tin t vàng bc thay vì b kim soát bi Cc D tr Liên bang và nhng người giàu có. ' George H. W. Bush phi hp CIA ám sát Tng thng Kennedy.

Vào thi đim đó vào năm 1963, có mt nhóm gm khong 200 tướng quân đội yêu Tng thng Kennedy, người biết s tht, và người đã th s không bao gi cho phép 'tinh hoa' đạt được tng kim soát. Mc tiêu ca hđưa đất nước ca chúng ta tr thành mt Cng hòa Hiến pháp.

Vn đề đã có được mt Tng thng không tham nhũng và mua chuc bi Cng sn Trung Quc. Nhiều người nht ti Quc hi, ti Thượng vin, ti Tòa án Ti cao, và ti FBI và CIA đều b tham nhũng và vn còn. Các tướng cn phi có mt tng thng không được mua / kim soát.

Trong năm 2016 Donald J. Trump, sau nhng năm kế hoch ′′ hu trường ′′ tiến lên phía trước. Donald J. Trump không n ai c. Ông y yêu nước M, và không th mua được.

Các Tướng đã chọn Donald J. Trump / Tng thng Trump dưới bảo vệ ca h, và h tiếp tc kế hoch tiêu dit chính ph tham nhũng ca chúng ta và tng kh tt c nhng k phn bi vào tù hoc khiến h phi t hình vì ti phn quc.

Đó là lý do ti sao Tng thng Trump đã ký Sc lnh Điu hành vào năm 2018 liên quan đến gian ln can thip bu c nước ngoài. Ông ta đưa 200 triu đô la vào Gitmo để m rng nó lên gp 2000 ln kích thước ca nó và vào năm 2020 đã tăng cường án t hình liên bang. Ông ta biết rng tham nhũng và gian ln s xy ra. Tình báo Quân đội và Tng thng Trump đã theo dõi tt c các v gian ln / ti ác xy ra, k c cuc tranh c Georgia.

C lưỡng viện ca Quc hi đã được cung cp vi nhng mi quan h t người đàn ông Rome, người đã thay đổi phiếu bu t Trump sang Biden cũng như mt s quan tâm t chính ph Ý. Sau khi phiên tòa điu trn, người đàn ông này đã cung cp cho mt vn đề ca chính ph nói vi quân đội ca chúng ta và Tng thng chính xác cách nó xy ra và thc tế là Obama đã ly 400 triu đô la t 1.5 t đô la mà Obama đã gi cho Iran và đặt nó vào mt tài khon ti Ngân hàng Vatican s dng để h Trump t ngày đầu tiên trong nhậm chc tng thng ca ông.

Nhng người 'ưu tú' này biết rng ch cn Donald Trump là Tng thng thì tt c h s chết hoc phi đi tù vì ti phn quc, tham nhũng, trm cp tin thuế Hoa K, gian ln bu c, bán nước M, ti ác chng li nhân loi và giết người M ngày 9/11/2001  tham gia chiến tranh để ly vàng, bc, du, và tin mt M ca Hussein. Ngoài ra, h s s dng Halliburton để xây dng li nơi mà Bushes và Cheney là ′′ nhà đầu tư."

Tng thng Trump là Tng thng đặt lợi ích nước M trên hết. Ông y đã làm vic để to cho chúng tôi năng lượng -, thc phm , và sn xut-độc lp nên chúng tôi s không ph thuc vào bt k quc gia nào khác khi anh y chuyn chúng tôi ri khi Ngân hàng Trung ương. Cui cùng, Trung Quc Cng Sn đã mua chính tr gia, ngân hàng, đất đai và cộng xưởng sn xut ca chúng ta. Joe Biden là mt phn không th thiếu ca điu đó.

Đây là mt khi đầu mi hoc là kết thúc ca nước M như mt quc gia t do. Khu trang, hn chế du lch, phong ta, đóng ca kinh doanh, mt căn bnh được lên kế hoch để ép vc-xin - đây là mt cuc chiến ca chính- tà. Đây là Thế chiến III. Chúng ta còn mt ngày na là mt đất nước mãi mãi.

Tng thng Trump và đội ngũ c vn thân thiết nht ca ông (đã được kim tra trong bn năm qua) đã lên kế hoch tt c. Chúng ta chc chn 99 % Joe Biden s phi vào tù cùng vi ít nht 90 phn trăm chính ph ca chúng ta. Hãy xem tt c các phong trào ca quân đội, truyn thông ca chúng ta b ct đứt, và mi người biến mt. Tng thng Trump s tr thành Tng thng mt ln na, s s dng s t do, và s phá hy D tr Liên bang, bọn u dâm, nô l ca cng sn, và còn nhiu hơn thế na.

Thêm mt điu na. ... Tng thng Trump s không được nhm chc vào ngày 20 tháng Giêng. Hiến pháp ban đầu đã kêu gi ngày 4 tháng 4 là ngày nhm chc để cho thi gian xác minh mi vn đề trong cuc bu cũ. Điu đó được nói rng, Trump s là Tng thng được bu đầu tiên ca Cng hòa Hiến pháp mi, Tng thng th 19 ca Cng hòa Hiến pháp được khôi phc. Vì vy, đây s không phi là mt l khánh thành li.

(Sao chép t James Woodley, chia s bi Lori Schram, do Patty Junek chnh sa)

John fox

A brief, but VERY important “history” lesson . . .
This is much bigger than Joe Biden and Donald Trump . . .
In 1871 our Republic was going bankrupt. The Congress and Senate were approached by the Rothschilds to give the United States a loan with one condition, and they accepted. The United States was required to go from a Constitutional Republic to the United States of America, Inc. Yes – a corporation.
Around 1901 the loan was due, and the United States did not have the money to pay, so the legislators issued bonds to pay off the loan. The Rothschilds bought all the bonds and canceled the loan.
The bonds then came due around 1929. Yes . . . during the Great Depression (coincidence?). The Rothschilds agreed that, rather than again place the United States back under the control of Britain, they established a Panamanian corporation owned by them (the ‘elite’ i.e. the Deep State/Illuminati/Cabal/One World Order) called the Federal Reserve under the European Central Bank. The Federal Reserve is not and never was a federal agency. They placed the bonds and additional monies in the Federal Reserve and allowed the Corporation called the United States of America Inc. to borrow money and pay interest. We have been in debt to them ever since.
Further, President Franklin Roosevelt changed the inauguration date from March 4 to January 20 so the ‘elite’ could speed up and control the election process better, thereby reducing the amount of time to “challenge” any election “abnormalities.”
IMPORTANT: They, the ‘elite’ wealthy (Rothschilds, Rockefellers, Soros, Bushes, Clintons, and several other families) control all countries through our own CIA and FBI. They fund both sides of all wars and get rich from doing it. They coordinated the Twin Towers attack and all the other “false flag” ‘terrorist’ attacks. Why? Gold. Money. Oil. POWER. CONTROL.
In 1955, The United States almost went bankrupt on interest payments. When John F. Kennedy became President, he knew about the corruption and promised to destroy the CIA (at that time under George H. W. Bush as well as the Federal Reserve) and return the United States to a gold- and silver-backed currency instead of being controlled by the Federal Reserve and the rich ‘elite.’ George H. W. Bush coordinated President Kennedy’s assassination using the CIA.
At that time in 1963 there was a group of approximately 200 military generals who loved President Kennedy, who knew the truth, and who vowed to never allow the ‘elite’ to gain total control. Their goal was to return our country to a Constitutional Republic.
The problem has been getting a President who was not corrupt and bought by Communist China and the ‘elite’s’ money. MOST people in Congress, in the Senate, on the Supreme Court, and in the FBI and CIA were all corrupted and still are. The generals needed to get ONE president who was not bought/controlled.
In 2016 Donald J. Trump, after years of “behind-the-scenes” planning stepped forward. Donald J. Trump owed/owes no one. He loves America, and he could not/can not be bought.
The Generals took Donald J. Trump/President Trump under their wing, and they continued the plan to destroy our corrupt government and put all traitors in jail or have them executed for treason.
That is why President Trump signed the Executive Order in 2018 regarding foreign election interference fraud. He put $200 million into Gitmo to expand it to five times its size and in 2020 reinstated the federal death penalty in. He knew corruption and fraud were going to happen. The Military Intelligence and President Trump watched all the fraud/crime happen including the Georgia runoffs.
Both houses of Congress were provided with affidavits from the man in Rome who changed the votes from Trump to Biden as well as an affidavit from the Italian government. After court hearings this man provided a government affidavit telling our military and the President exactly how it happened and the fact that Obama had taken $400 million from the $1.5 billion that Obama sent to Iran and placed it in an account at the Vatican bank to use to take Trump down from day one of his presidency.
These ‘elite’ people know that as long as Donald Trump is President they are all going to die or go to prison for their treason, corruption, theft of U.S. tax dollars, election fraud, selling of America, crimes against humanity, and killing American citizens on 9/11 to go to war to get Hussein’s gold, silver, oil, and American cash. In addition, they would use Halliburton to rebuild in which the Bushes and Cheney were “investors.”
President Trump was the first President who was for America FIRST. He worked to make us energy-, food-, and manufacturing-independent so we would not be dependent on any other country when he moved us away from the Central Bank. Ultimately, Communist China has been buying our politicians, banks, land, and manufacturing to usher in communism. Joe Biden is an integral part of that.
This is either a new beginning or the end of America as a free country. Masks, travel restrictions, lockdowns, business closures, a planned illness to force vaccines – this is a war of GOOD vs. EVIL. This is World War III. We are one day away from losing our country forever.
President Trump and his team of closest advisors (vetted over the past four years) has planned this all. We are 99% certain Joe Biden will be going to prison along with at least 90 percent of our government. Watch all the movement of our military, communications cut off, and people disappearing. President Trump will be President again, will usher in freedom, and will destroy the Federal Reserve, the pedophile ring, the communists’ slavery, and so much more.
One more thing . . . President Trump will not be inaugurated on the 20th of January. The original Constitution called for March 4 as the inauguration date to give time to verify any issues with the election. That being said, Trump will be the first elected President of the new Constitutional Republic, the 19th President of the restored Constitutional Republic. So this will not be a re-inauguration.
(Copied from James Woodley, shared by Lori Schram, edited by Patty Junek)

John Fox -20210121

Bài Mới

TOP