Israel ..Quốc gia người Do Thái trở về sau hơn ngản năm lưu lạc

Israel in Biblical prophecy

Israel in Bible...

Israel ..Quốc gia người Do Thái trở về sau hơn ngản năm lưu lạc, tại sao lại liên quan đến Hoa Kỳ và tình hình thế giới hiện tại.

Diễn giải: Alexander Cain, giáo sư thần học tại một trong những trường đại học lớn nhất ở Arkansas

Dich va Thuyet minh: Mai Hoa

https://www.facebook.com/groups/diendannhungnguoiyeuthichdonaldtrump/permalink/841153663110884/

TOP