Thảo luận về buổi nói chuyện của tổng thống Trump tại CPAC 2021

Making Sense Of Madness 03/01/2021 part 1

www.americanmediaperiscope.net

Chương trình "Trong cái điên có cái lý" ngày 3/1/2021 John Chambers và James Grundvig thảo luận về buổi nói chuyện của tổng thống Trump tại CPAC 2021,Phân tích là việc của chuyên gia, tự tìm hiểu và tự đánh giá là do chính quý vị.

Zombie không còn là chuyện khoa học viễn tưởng nữa, chúng ta chuẩn bị có Zombies CDC.....

Dich va thuyet minh: Mai Hoa

TOP