Diện tích, chu vi là những công thức căn bản nhất của hình học. Ôn lại kiến thức căn bản này nhé.

1. Diện tích và chu vi hình tròn

 • Chu vi hình tròn: bằng đường kính nhân với π hoặc hai lần bán kính nhân với π

C = 2Rπ hoặcC = dπ

 • Diện tích hình tròn: bằng bình phương bán kính nhân với π

S = πR2

  • Trong đó:
   • R là bán kính hình tròn
   • d là đường kính hình tròn
   • π = 3,14

2. Diện tích và chu vi hình chữ nhật

 • Chu vi hình ABCD: bằng tổng chiều dài và chiều rộng nhân với 2

P = (a + b) × 2

 • Diện tích hình ABCD: bằng tích chiều dài và chiều rộng

S = a × b

 • Nếu a = b thì ABCD là hình vuông

3. Chu vi và diện tích hình tam giác

 • Chu vi hình tam giác ABC: tổng độ dài các cạnh (cùng đơn vị đo)

P = a + b + c

 • Diện tích ABC: Độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2

S = (a × h) : 2

 • Các trường hợp đặc biệt:
  • Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau (b = c)
  • Tam giác đều: là tam giác có ba cạnh bằng nhau (a = b = c)
  • Tam giác vuông: là tam giác có một góc vuông (ΔAOB và ΔBOC)
  • Tam giác vuông cân: là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

4. Chu vi và diện tích hình thang

 • Định nghĩa hình thang:
  • Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang
  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.
  • Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. (Hình 1)
 • Chu vi hình thang ABCD: bằng tổng chu vi chiều các cạnh

P = AB + BC + CD + DA = a + b + c + d

 • Diện tích hình thang ABCD: bằng tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao chia 2

5. Chu vi và diện tích hình bình hành – hình thoi

 • Định nghĩa hình bình hành: Hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau.
 • Trường hợp đặc biệt:Hình thoi là một dạng đặc biệt của một hình bình hành và nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành. Hình thoi là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau hoặc có hai đường chéo vuông góc với nhau.
 • Chu vi hình bình hành: bằng hai lần tổng độ dài hai cạnh kề nhau

P = (a + b) × 2

 • Diện tích hình bình hành: bằng tích cạnh đáy và chiều cao

S = a × h

 • Chu vi hình thoi: bằng độ dài một cạnh nhân với 4

P = a × 4

 • Diện tích hình thoi: bằng một nửa tích độ dài của hai đường chéo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *