Trong quá trình làm việc để tránh việc phát sinh rủi ro, tranh chấp trong các công việc như giao nhận hàng hóa; giao trả hồ sơ, con dấu; bàn giao công việc khi nghỉ việc, nghỉ phép,…thì việc lập một biên bản xác nhận là một điều cần thiết. Sau đây là một số mẫu biên bản bàn giao thường dùng nhất.

Biên bản bàn giao hồ sơ, công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ooo0ooO

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, CÔNG VIỆC

– Căn cứ đơn đặt hàng ngày … / … / … của công ty…………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…./…./….., tại Công ty………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

  1. Ông/ Bà:……………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..
  2. Ông/ Bà:……………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..
  3. Ông/ Bà:……………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..
  4. Ông/ Bà:……………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..
  5. Ông/ Bà:……………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..

NGƯỜI BÀN GIAO:

Ông/ Bà:……………………………….. Chức vụ:…………………………. Phòng:………………………..

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

STT NỘI DUNG NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO GHI CHÚ
1
2
3

II. BÀN GIAO HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU:

STT NỘI DUNG NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO GHI CHÚ
1
2
3

Biên bản kết thúc vào lúc …giờ …phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận   Người nhận bàn giao Người bàn giao

Biên bản bàn giao hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ooo0ooO

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Hôm nay, ngày…./…./….., tại Công ty………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:

Bên A (Người nhận hàng):

– Ông/bà:……………………………………………………Chức vụ:………………………………………………………
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………
– Điện thoại:………………………………………………..Fax:…………………………………………………………….

Bên B (Bên giao hàng):

– Ông/bà:……………………………………………………Chức vụ:………………………………………………………
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………
– Điện thoại:………………………………………………..Fax:…………………………………………………………….

Hai bên xác nhận giao và nhận các loại hàng hóa như sau:

STT Tên mặt hàng Quy cách Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1
2
3

Bên A xác nhận bên B đã giao cho bên A đúng chủng loại và số lượng hàng đúng như trên.
Biên bản được thành lập 02 bản giống như nhau, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Bên nhận hàng)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Bên giao hàng)

Biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ooo0ooO

BIÊN BẢN GIAO TRẢ MẶT BẰNG

– Ngày … / … / …
– Số:…………………………………………………………………………………………………………..
– Công trình:……………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Hợp đồng số:……………………………………………………………………………………………

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CÓ MẶT

A. Đại diện chủ đầu tư:………………………………………………………………………………
– Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

B. Đại diện tư vấn giám sát:……………………………………………………………………….
– Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

C. Đại diện đơn vị thi công:……………………………………………………………………….
– Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:………………………………………………………………
– Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG BÀN GIAO

STT NỘI DUNG BÀN GIAO NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ
Theo thiết kế Theo thực tế
1
2
3
Chủ đầu tư
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tư vấn thiết kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giám sát thi công
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tư vấn giám sát
(Ký và ghi rõ họ tên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *